Subscrición Avisos de sanidade forestal

Mediante o sistema de subscrición vostede estará ao tanto das novidades que se produzan en temas de saúde e vitalidade do monte.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

×
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Medio Rural
Finalidades do tratamento Recibir boletíns de información.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos non se prevén comunicaciones a terceros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

                        ×
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Medio Rural
Finalidades do tratamento Recibir boletíns de información.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos non se prevén comunicaciones a terceros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais