Matadoiro móbil

O servizo do matadoiro móbil facilita o sacrificio de gando ovino, cabrún e porcino, naquelas zonas máis afastadas dos centros convencionais de sacrificio dos animais. Incrementa a rendibilidade das explotacións, ao reducir os custes de transporte do gando, e mellora o benestar dos animais, ao diminuír o estrés que estes sofren durante o transporte, o que redunda nunha maior calidade da carne. Ademais, contribúe a mellorar os servizos das zonas rurais, favorecendo o mantemento de explotacións gandeiras que utilizan sistemas produtivos tradicionais e extensivos, aspectos ligados á conservación medioambiental. 

Como se solicita o servizo

Os gandeiros poden solicitar o servizo do matadoiro móbil chamando ao teléfono de contacto, con ao menos dous días hábiles de antelación á data do sacrificio.

Que información hai que facilitar

 • Datos da explotación (titular, REGA, etc.)
 • Especie e número de animais a sacrificar
 • Identificación individual dos animais e datos dos mesmos (idade, peso, …)
 • Data na que se desexa efectuar o sacrificio.
 • Destino das canais
  • Propia explotación (autoconsumo)
  • Recollida no matadoiro por un operador con vehículo autorizado
  • Traslado a cámara frigorífica do matadoiro ou da base operativa para posterior comercialización

Como se organizan as rutas

Segundo a demanda das persoas gandeiras, organizando as visitas ás explotacións en función da súa proximidade, procurando optimizar este recurso. Concertarase con cada titular o día e a hora do sacrificio, desprazándose o matadoiro móbil ata a propia explotación, se é posible, ou ata o lugar próximo máis accesible, en función das características das vías de comunicación.

Pago dos prezo do servizo

Os usuarios deberán pagar previamente os prezos establecidos do servizo a través de ATRIGA: https://ovt.atriga.gal

Teléfono de contacto

Para máis información e solicitudes de servizo pode contactar co 982 251 201, de luns a venres de 9:00 a 14:00.

Tamén pode solicitar o servizo cubrindo esta:

Solicitude do servizo

Solicitude de servizo do matadoiro móbil
Información de contacto

(1) Indicar o servizo que se solicita:
- Código REGA da explotación
- Especie e número de animais a sacrificar
- Identificación individual dos animais e datos dos mesmos (idade, peso, …)
- Destino das canais:
   - Propia explotación (autoconsumo)
   - Recollida no matadoiro por un operador con vehículo autorizado
   - Traslado a cámara frigorífica do matadoiro ou da base operativa para posterior comercialización
- Data na que se desexa efectuar o sacrificio.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

×
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxerencias recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Responsable del tratamiento: Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural
Finalidad del tratamiento Responder las dudas y sugerencias recibidas.
Legitimación para el tratamiento: Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios de los datos No se prevén comunicaciones a terceros.
Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.

 

Díptico explicativo e prezos do servizo

Áreas temáticas relacionadas