Ferias agroalimentarias

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

×
Responsable del tratamiento: Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural
Finalidad del tratamiento Responder las dudas y sugerencias recibidas.
Legitimación para el tratamiento: Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios de los datos No se prevén comunicaciones a terceros.
Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Feiras 2021

A Consellería do Medio Rural ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos stands institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual, amparado pola marca “Galicia”.

Feiras agroalimentarias

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos stands institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual, amparado pola marca “Galicia”.

A mellora da comercialización e a promoción do consumo dos produtos galegos, nomeadamente aqueles que están amparados por unha denominación de calidade, é un dos obxectivos estratéxicos da Consellería do Medio Rural para conseguir o desenvolvemento do noso sector agrario. No marco das accións promocionais, considérase fundamental a participación en certames feirais, tanto de carácter nacional como internacional, co fin de dar a coñecer e mellorar a comercialización das distintas producións agrarias galegas, sobre todo as amparadas por algún indicativo de calidade. Crearanse espazos expositivos que permitan promocionar e establecer acordos comerciais entre as empresas coexpositoras e os maioristas e distribuidores, así como a ampliación de mercados.

Feiras territorio nacional

Enmarcadas no plan anual de feiras está prevista a asistencia desta consellería a distintas feiras no territorio nacional. No cadro seguinte detállanse as correspondentes ao segundo semestre de ano 2021:

Feira Datas Lugar
Salimat Abanca 3 ao 5 de setembro Silleda https://www.salimat.es/
Iberflora 5 ao 7 de outubro Valencia https://iberflora.feriavalencia.com/
Fruit Attraction 5 ao 7 de outubro Madrid https://www.ifema.es/fruit-attraction
Salón Gourmets
(só prazas vacantes do 2020)
18 ao 21 outubro Madrid https://www.gourmets.net/salon-gourmets
Xantar 3 ao 7 de novembro Ourense https://xantar.org/

O espazo individual que se lle ofrece inclúe os elementos necesarios (mobiliario, equipamento...) para os labores de exposición e comercialización do seu produto.

Todos os espazos individuais estarán agrupados baixo o nome común de Galicia.

Como participar

1.- Cubrir o formulario do final da páxina

O envío da solicitude de inscrición simplemente ten carácter informativo e serve para facilitar a organización á Consellería do Medio Rural, pero non garante a participación da empresa no posto. Unha vez recibida a solicitude, confirmarémoslle a recepción da mesma. Se non recibise esta comunicación, deberá poñerse en contacto co Departamento de Promoción da Calidade Alimentaria da Agacal.

2.- Unha vez axustadas as solicitudes de inscrición ao número de prazas dispoñibles en cada feira, se a súa empresa é seleccionada avisaráselle a través do seu correo electrónico e os seus datos serán remitidos á organización feiral.

3.- No caso de ser seleccionado, remitiráselle a factura co importe correspondente segundo o cadro, que deberá ser aboado na data indicada na factura, e, en todo caso, antes da celebración da feira.

Teléfonos de contacto: 981 540 052 - 981 540 064

Feira Prezo en € Data límite de inscrición
Salimat Abanca 150 +10 % IVE 23 de xullo
Iberflora (400 + 900/módulo de 16 m2)+ 21 % IVE 23 de xullo
Fruit Attraction 1700 + 21 % IVE 23 de xullo
Salón Gourmets 1700 € + 21% IVE 23 de xullo
Xantar 150 +10 % IVE 23 de xullo

 

Áreas temáticas relacionadas