Ferias agroalimentarias

Calendario de feiras agroalimentarias para o primeiro semestre do 2024

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos postos institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual.

A mellora da comercialización e a promoción do consumo dos produtos galegos, especialmente aqueles que están amparados por unha denominación de calidade, é un dos obxectivos estratéxicos da Consellería do Medio Rural para conseguir o desenvolvemento do noso sector agrario.

No marco das accións promocionais, considérase fundamental a participación en certames feirais, tanto de carácter nacional como internacional, co fin de dar a coñecer e mellorar a comercialización das distintas producións agrarias galegas, sobre todo as amparadas por algún indicativo de calidade.

Feiras para as que se abre o prazo

Feira Datas Recinto Lugar Prazo de inscrición Cota participación
Alimentaria 18 ao 21 de marzo Recinto Gran Vía Hospitalet de Llobregat, Barcelona 22 de decembro 2.057€ (1.700€ + 21% IVE)
Fórum Gastronómico 7 ao 9 de abril Expocoruña A Coruña 22 de decembro 363€ (300€ + 21% IVE)
Salón Gourmets 22 ao 25 abril Ifema Madrid 22 de decembro 2.057€ (1.700€ + 21% IVE)
Salimat 30 de maio ao 2 xuño Feria Internacional de Galicia Abanca Silleda 22 de decembro 302,50€ 250€ + 21% IVE)

 

As solicitudes recibidas fóra de prazo quedarán na listaxe de agarda. A orde de prioridade desta listaxe será a da puntuación obtida e, no caso de empate, a data de presentación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para poder avaliar as solicitudes, cada empresa deberá enviar unha listaxe dos produtos ou marcas comerciais, segundo o modelo adxunto, que vai levar a feira.  

Todos os produtos que se presenten na feira teñen que ser producidos en Galicia.

Ademais as empresas que soliciten a participación nas feiras deberán presentar unha declaración responsable segundo modelo adxunto na que declaren:

- que durante o último ano anterior á data da presentación da solicitude de participación non foron sancionadas por infracción moi grave á lexislación agroalimentaria, mediante resolución firme de calquera das administracións públicas.
- (so para aqueles produtos que non estean nunha DOP/IXP) que os produtos alimentarios que presenta na feira son elaborados en Galicia e que as materias primas principais (aquelas que son ingredientes característicos dun alimento e que supoñen máis do 50% do seu peso neto) foron obtidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Documento criterios de selección

Non se permitirá a exposición/venda de produtos que non estean amparados en denominacións de orixe ou indicacións xeográficas protexidas que sexan susceptibles de estar acollidos a algún destes réximes de calidade. 

Ademais, non se permitirá a exposición/venda de produtos non amparados en denominacións de orixe ou indicacións xeográficas protexidas que aproveiten a fama ou reputación de nomes protexidos por denominacións xeográficas, ben sexa por imitación ou evocación.


No caso de que unha empresa acuda a unha feira coa Agacal con algún produto que incumpra estas condicións, ou que non figuren na declaración de produtos/marcas presentadas xunto coa solicitude, o persoal da Agacal ou a persoa responsable do posto presente na feira poderá solicitar a retirada destes produtos.

 

Como participar

1.- Descargar e cubrir os modelos de declaración responsable e listaxe de produtos.

2.- Cubrir o formulario do final da páxina cos datos da empresa e da feira a que desexa asistir (só aquelas para as que está o prazo aberto)

3.- No espazo “documentación” escoller ficheiro en “subir” a declaración responsable asinada e a listaxe de produtos cuberta

Todas as solicitudes serán valoradas segundo modelo de valoración exposto. No caso de que se reciban solicitudes sen a listaxe de produtos ou a declaración responsable seranlles requiridos por correo electrónico.

O envío da solicitude de inscrición non garante a participación da empresa no posto

4.- Unha vez valoradas e axustadas as solicitudes de inscrición ao número de prazas dispoñibles en cada feira, se a súa empresa é seleccionada avisaráselle a través do seu correo electrónico e os seus datos serán remitidos á organización feiral.

5.- As empresas seleccionadas comunicaráselles por correo electrónico e deberán contestar confirmado a aceptación. Unha vez aceptada a participación comunicaremos como teñen que proceder ao pagamento da cota de participación.

6.- As empresas que non sexan admitidas inicialmente comunicaráselles por correo electrónico e pasarán a listaxe de agarda por orde de puntuación.

7.- As solicitudes presentadas fóra de prazo serán admitidas no caso de que as prazas dispoñibles non sexan cubertas, no caso contrario quedarán na listaxe de agarda por orde de puntuación e, no caso de empate, por data de presentación.

Teléfonos de contacto: 981 540 052 - 981 540 064

 

Feiras nas que participar
Datos empresa
Datos persoa de contacto
Produción
Documentos
Los archivos deben ser menores que 5 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Los archivos deben ser menores que 5 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png pdf doc docx odt.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

×
Responsable del tratamiento: Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural
Finalidad del tratamiento Responder las dudas y sugerencias recibidas.
Legitimación para el tratamiento: Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios de los datos No se prevén comunicaciones a terceros.
Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.

Áreas temáticas relacionadas