Ferias agroalimentarias

Feiras 2022

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos estands institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual.

A mellora da comercialización e a promoción do consumo dos produtos galegos, especialmente aqueles que están amparados por unha denominación de calidade, é un dos obxectivos estratéxicos da Consellería do Medio Rural para conseguir o desenvolvemento do noso sector agrario.

No marco das accións promocionais, considérase fundamental a participación en certames feirais, tanto de carácter nacional como internacional, co fin de dar a coñecer e mellorar a comercialización das distintas producións agrarias galegas, sobre todo as amparadas por algún indicativo de calidade.

Próximas feiras

Feira Datas Lugar Prezo Web
Salimat Abanca 2-5 xuño Silleda 165 € (150 € + 10% IVE) https://www.salimat.es/
Fórum Gastronómico 25-27 setembro A Coruña 330 € (300 € + 10% IVE) http://www.forumgastronomic.com/

O espazo individual que se lle ofrece inclúe os elementos necesarios (mobiliario, equipamento...) para os labores de exposición e comercialización do seu produto.

O prazo de presentación de solicitudes rematou o 9 de decembro de 2021 (as solicitudes recibidas máis aló desa data pasarán a lista de agarda e serán admitidas no caso de que haxa vacantes dispoñibles).

Como participar

1.- Cubrir o formulario do final da páxina

O envío da solicitude de inscrición simplemente ten carácter informativo e serve para facilitar a organización á Consellería do Medio Rural, pero non garante a participación da empresa no posto. Unha vez recibida a solicitude, confirmarémoslle a recepción da mesma. Se non recibise esta comunicación, deberá poñerse en contacto co Departamento de Promoción da Calidade Alimentaria da Agacal.

2.- Unha vez axustadas as solicitudes de inscrición ao número de prazas dispoñibles en cada feira, se a súa empresa é seleccionada avisaráselle a través do seu correo electrónico e os seus datos serán remitidos á organización feiral.

3.- No caso de ser seleccionado, remitiráselle a factura co importe correspondente segundo o cadro, que deberá ser aboado na data indicada na factura, e, en todo caso, antes da celebración da feira.

Teléfonos de contacto: 981 540 052 - 981 540 064

 

Feiras nas que participar
Datos empresa
Datos persoa de contacto
Produción
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx rar zip.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

×
Responsable del tratamiento: Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural
Finalidad del tratamiento Responder las dudas y sugerencias recibidas.
Legitimación para el tratamiento: Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios de los datos No se prevén comunicaciones a terceros.
Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres mostrados en la imagen.

Áreas temáticas relacionadas