Aproveitamentos madeireiros da Admón. forestal (CORPU)

A ferramenta CORPU permite que ás persoas interesadas participar nos procesos electrónicos de alleamento dos aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Administración Forestal.

Para acceder a esta ferramenta é preciso dispor dun certificado dixital ou ben dun contrasinal Chave365.

Máis información sobre Chave365.

CORPU
É unha ferramenta web para a participación participar nos procesos electrónicos de alleamento dos aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Administración Forestal.

Acceder a CORPU

Procedimientos asociados

  • MR612A - Procedemento de alleamento de aproveitamento madeireiro

Legislación aplicable

Autonómica

  • Lei 7/2012, do 28 de xuño de montes de Galicia (DOG nº 140 do 23 de xullo de 2012)
  • Decreto 244/1998, do 24 de xullo, polo que se regulan os alleamentos dos aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 159 do 18 de agosto de 1998)
  • Orde do 8 de setembro de 1998 pola que se desenvolve o Decreto 244/1998, do 24 de xullo, que regula os alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 180 do 16 de setembro de 1998)
  • Orde do 20 de febreiro de 2020 pola que se desenvolve a tramitación electrónica dos alleamentos dos aproveitamentos forestais nos montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia regulados polo Decreto 244/1998, do 24 de xullo (código de procedemento MR612A)

 

Europea

Áreas temáticas relacionadas