Gestión de residuos de piensos medicamentosos

O Real Decreto 370/2021, do 25 de maio, polo que se establecen disposicións específicas para a aplicación en España do Regulamento (UE) 2019/4 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2018, relativo á fabricación, a comercialización e o uso de pensos medicamentosos, polo que se modifica o Regulamento (CE)  n.º 183/2005 do Parlamento Europeo e do Consello e derógase a Directiva 90/167/CEE do Consello, e doutras normas da Unión Europea en materia de pensos e medicamentos, e modifícanse diversos reais decretos en materia de gandería, establece no seu artigo 9:

Que os pensos  medicamentosos e produtos intermedios non utilizados, os caducados, os que conteñan medicamentos veterinarios non prescritos en cantidade superior aos límites de contaminación cruzada vixentes en cada momento de acordo co establecido na disposición transitoria primeira, así como os envases que os contiveran, serán considerados como residuos, conforme ao establecido no artigo 3 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados, debendo verificarse se teñen que considerarse como residuos perigosos conforme ao establecido na Decisión da Comisión do 3 de maio de 2000 que substitúe á Decisión 94/3/CE pola que se establece unha lista de residuos de conformidade coa letra a) do artigo 1 da Directiva 75/442/CEE do Consello relativa aos residuos e á Decisión 94/904/CE do Consello pola que se establece unha lista de residuos perigosos en virtude do apartado 4 do artigo 1 da Directiva 91/689/CEE do Consello relativa aos residuos perigosos.

Que estes residuos serán obxecto de destrución e a súa xestión farase conforme ao establecido na Lei 22/2011, do 28 de xullo, e na normativa para envases e residuos de envases.

Que as comunidades autónomas poñerán ao dispor dos operadores de pensos  medicamentosos, veterinarios e usuarios de pensos  medicamentosos, unha listaxe no que figuren os xestores de residuos autorizados para a destrución destes produtos cualificados como residuos de pensos  medicamentosos.

O susodito listaxe  de xestores de residuos de Galicia pódese consultar no enderezo https://sirga.xunta.gal/xestores

O capítulo ao que hai que dirixirse é o 18 (Residuos de servizos médicos ou veterinarios ou de investigación asociada) dentro da Orde  MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos, polo tanto, os residuos xerados nestas actividades relacionadas cos pensos medicamentosos serán 18 02 Residuos da investigación, diagnóstico, tratamento ou prevención de enfermidades de animais, e o código  LER podería ser:

18 02 02*: Residuos cuxa recollida e eliminación é obxecto de requisitos especiais para previr infeccións

18 02 07*: Medicamentos  citotóxicos e  citostáticos (este  LER no caso de tratarse especificamente de medicamentos  citotóxicos e  citostáticos)

Isto sen prexuízo de que o operador, en función da ficha técnica e de composición do penso medicamentoso a e baixo a súa responsabilidade, podería codificalo como residuo non perigoso con algún dos seguintes códigos LER:

18 02 03: Residuos cuxa recollida e eliminación non é obxecto de requisitos especiais para previr infeccións

18 02 08: Medicamentos distintos dos especificados no código 18 02 07

Considerándose que a maior parte dos pensos medicamentosos fabricados en Galicia se corresponden, no momento da súa valorización e eliminación como residuos, co código LER 18 02 08.

Áreas temáticas relacionadas