Sistema de Información Forestal de Galicia (SIFOR)

Tal e como se indica no capítulo II do Decreto 14/2017 polo que se aproba o Regulamento de Ordenación da Información Xeográfica e da Actividade Cartográfica de Galicia, o “Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica (PGCIX) é o instrumento básico da planificación da produción da cartografía da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades instrumentais do sector público autonómico, así como do uso e difusión da información xeográfica necesaria para a xestión do territorio de Galicia, e ten como finalidade garantir a coherencia e interoperabilidade dos datos espaciais, favorecer a eficiencia no gasto público e asegurar a calidade da produción cartográfica e a súa utilidade como servizo público”. Neste contexto a Administración forestal será o órgano responsable competente na Cartografía Dixital Xeorreferenciada (CDX) de temática forestal.

Visor de aproveitamentos forestais
É unha ferramenta web para a consulta dos espazos suxeitos a protección.

Acceder a Visor de aproveitamentos forestais

 

Visor de aprovechamientos Admón. forestal
Es una herramienta web para la consulta de las subastas públicas da madera que enajena la Administración forestal.

Acceder a Visor de subastas públicas

 

Áreas temáticas relacionadas