Feiras agroalimentarias

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos stands institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual, amparado pola marca “Galicia”.

A mellora da comercialización e a promoción do consumo dos produtos galegos, nomeadamente aqueles que están amparados por unha denominación de calidade, é un dos obxectivos estratéxicos da Consellería do Medio Rural para conseguir o desenvolvemento do noso sector agrario. No marco das accións promocionais, considérase fundamental a participación en certames feirais, tanto de carácter nacional como internacional, co fin de dar a coñecer e mellorar a comercialización das distintas producións agrarias galegas, sobre todo as amparadas por algún indicativo de calidade. Crearanse espazos expositivos que permitan promocionar e establecer acordos comerciais entre as empresas coexpositoras e os maioristas e distribuidores, así como a ampliación de mercados.

Feiras territorio nacional

Enmarcadas no plan anual de feiras está prevista a asistencia desta consellería a distintas feiras no territorio nacional. No cadro seguinte detállanse as correspondentes ao primeiro semestre de ano 2019, con posibilidade de incluír posteriormente algunha máis non contempladas inicialmente, ou de ser o caso, renunciar á asistencia a algunha das relacionadas:

Feira Lugar Datas Web
Salimat Silleda 6 - 9 xuño 2019 https://www.salimat.es/
Salón de Gourmets Madrid 8 - 11 abril 2019 https://www.gourmets.net/salon
Xantar Ourense 6 - 10 febreiro 2019 http://www.xantar.org/
Fórum Gastronómico A Coruña 10 - 12 marzo 2019 https://www.forumcoruna.com/
Atlántica Gastronómica A Coruña 2-3 xuño 2019 https://www.atlanticagastronomica.com/​
Fruit Attraction Madrid 22-24 outubro 2019 http://fruitattraction.com/es/inicio/

O espazo individual que se lle ofrece inclúe os elementos necesarios (mobiliario, equipamento...) para os labores de exposición e comercialización do seu produto así como para a atención de visitas e intercambios comerciais e terá unha superficie que poderá oscilar entre 6 e 9 m2.

No caso de ter necesidades específicas como expositores de refrixeración de produto ou outros servizos (suministro e reposición de copas...), os custos adicionais serán asumidos polo expositor. Estas necesidades deberán comunicarse coa suficiente antelación para facilitar a súa xestión.

Todos os espazos individuais estarán agrupados baixo o nome común de Galicia. 

Como participar

1.- Enviar a solicitude de inscrición correspondente á feira na que se queira participar debidamente cuberta ao enderezo electrónico: feiras.medio-rural@xunta.gal

O envío da solicitude de inscrición simplemente ten carácter informativo e serve para facilitar a organización á Consellería do Medio Rural, pero non garante a participación da empresa no posto. Unha vez recibida a solicitude, confirmarémoslle a recepción da mesma. Se non recibise esta comunicación, deberá poñerse en contacto co Departamento de Promoción da Calidade Alimentaria da AGACAL.

2.- Unha vez axustadas as solicitudes de inscrición ao número de prazas dispoñibles en cada feira, se  súa empresa é seleccionada avisaráselle a través do seu correo electrónico e os seus datos serán remitidos á organización feiral.

3.- No caso de ser seleccionado, remitiráselle a factura co importe correspondente segundo o cadro, que deberá ser aboado na data indicada na factura, e, en todo caso, antes da celebración da feira.

 

Feira Solicitude Aportación do expositor (IVE incluído) Data límite para enviar a solicitude
Salimat Descargar 165 € 22 febreiro 2019
Salón de Goumets Descargar 2057 € 22 febreiro 2019
Xantar Descargar 165 € 16 xaneiro 2019
Fórum Gastronómico Descargar 363 € 16 xaneiro 2019
Atlántica Gastronómica Descargar 0 € 9 de maio 2019
Fruit Attraction Descargar 2057 € 14 de xuño 2019

Áreas temáticas relacionadas