Observatorio forestal

A Dirección xeral de Planificación e Ordenación Forestal dispón dunha serie histórica cos aproveitamentos de madeira en Galicia, esta información é valiosa para entender a importancia do monte galego e en especial, para comprender as tendencias que se están a desenvolver e poder actuar en concordancia con elas. Para elo é preciso unha información continuada, dinámica e acaída, que amose datos en tempo real.

A continuación amósanse os datos de solicitudes ou declaracións responsables de volume de madeira en montes de xestión privada desagregados segundo formación específica.

Poxas públicas de madeira
Consulta as poxas vixentes categorizadas por provincia.

Acceder ás poxas

Sistema de indicadores
Consulta o Sistema de indicadores da administración dixital.

Acceder

 

 
   

Datos de solicitudes ou declaracións responsables de volume de madeira en montes de xestión privada desagregados por provincia.

   

Datos do volume dos lotes de madeira alleados pola Administración forestal segundo formación específica.

   

Datos do volume dos lotes de madeira alleados pola Administración forestal desagregados por provincia.

   

Datos dos prezos medios de adxudicación (€/m3) das poxas de madeira (madeira verde en pé e en quenda final) alleados pola Administración forestal para as especies: Pinus pinaster, Pinus radiata e Pinus sylvestris.

   

Áreas temáticas relacionadas