Rexistro de produtores de sementes e plantas de viveiro

O obxecto é regular o rexistro de produtores de sementes e plantas de viveiro.

Beneficiarios:
Produtor obtentor, seleccionador ou multiplicador de sementes ou de plantas de viveiro con regulamento técnico (Sementes, frutais, vide, fresas, etc.), ou sen regulamento técnico (Ornamentais, forestais, hortícolas, etc.)

Requisitos:
O rexistro de produtor é requisito imprescindible para poder desenvolver a actividade produtora de sementes e a actividade viveirista das especies citadas quedando sometidos ás inspeccións e obrigas establecidas na lexislación vixente.

Procedementos asociados

Lexislación aplicable

Máis información

  • Solicitude normalizada
  • Dispoñer dos campos de cultivo, persoal e instalacións coas condicións sinaladas nos correspondentes Regulamentos técnicos específicos
  • Proxecto asinado por Técnico Superior para o título de Produtor obtentor e Produtor Seleccionador
  • Memoria descritiva para a solicitude de Produtor Multiplicador
  • No caso de sociedades a solicitude farase por persoa debidamente autorizada e xuntarase documentación acreditativa de que está legalmente constituída e dada de alta no rexistro correspondente
  • Fotocopia do DNI/NIF/ ou CIF
  • Fotocopia dos estatutos da sociedade
  • Folla de autoliquidación da taxa correspondente

(*) Cando non se acheguen os documentos orixinais, deberán aportarse copias compulsadas, agás que na orde figure outra indicación. 

Áreas temáticas relacionadas