Comunicación coutos micolóxicos

A ordenación e regulación do aproveitamento micolóxico, mediante a recollida de cogomelos ou fungos, nos montes e terreos forestais de xestión privada situados na Comunidade Autónoma de Galicia. Estes aproveitamentos realizaranse dentro dos límites que permitan os intereses de conservación e mellora do monte de acordo co disposto no Decreto 50/2014, do 10 de abril, e de xeito que se garanta a súa persistencia e capacidade de renovación.

O aproveitamento micolóxico en montes ou terreos forestais de xestión privada situados na Comunidade Autónoma de Galicia deberá estar regulado no correspondente instrumento de ordenación ou de xestión, validamente aprobado pola Administración forestal, no cal, de ser o caso, se sinalará, como mínimo, a superficie que será obxecto de restrición ao acceso mediante o acoutamento, e nel incluiranse as obrigas establecidas no Decreto 50/2014 respecto ás condicións de efectuar o aproveitamento, polo que o incumprimento destas condicións implicará que se incumpre co disposto no instrumento de ordenación ou de xestión.

Procedementos asociados

  • MR604G - Comunicación de acoutamento para aproveitamentos micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada que non conten cun instrumento de ordenación ou documento de xestión aprobado pola Administración

Áreas temáticas relacionadas