Aproveitamentos de cortizas

Serán obxecto de autorización os aproveitamentos de cortiza que se produzan en masas de sobreiras nos montes ou terreos forestais de xestión privada que non dispoñan dun instrumento de ordenación ou de xestión aprobado pola Administración forestal de conformidade co establecido no artigo 8 e no capítulo II do título III da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ou que, contando con dito instrumento, os aproveitamentos de cortiza non se axusten ao disposto nel.

Procedementos asociados

  • MR604E - Autorización para aproveitamentos de cortizas en montes ou terreos forestais de xestión privada que non conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración

Áreas temáticas relacionadas