Área temática: montes

Aproveitamentos madeireiros (CORWEB)

A ferramenta CORWEB permite que os cidadáns xestionen as solicitudes de aproveitamento madeireiro en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para acceder a esta ferramenta é preciso dispor dun certificado dixital ou ben dun contrasinal Chave365.

Máis información sobre Chave365.

Xestión e ordenación forestal (XORFOR)

O sistema de xestión forestal XORFOR permite aos cidadáns facer o rexistro telemático dos instrumentos de ordenación forestal. Esta ferramenta web permite crear o instrumento, achegar a documentación relacionada e xerar o resumo que deberá ser presentado por rexistro presencial.

As principais funcionalidades desta ferramenta son:

icono cargando

Cargando...

Rexistro de montes ordenados

Na LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia no seu Título XI Do sistema rexistral , Artigo 126  créase o sistema rexistral forestal de Galicia, como rexistro administrativo de consulta pública adscrito á consellaría competente en materia forestal, no que se inscribirán o conxunto de datos pertencentes aos seguintes rexistros:

Rexistro Público de terreos forestais de pastoreo

Mediante o artigo 126 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia creouse o sistema rexistral forestal como rexistro administrativo de consulta pública adscrito á Consellería do Medio Rural e do Mar.

Un dos rexistros que inclúe o sistema rexistral forestal é o Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo. Este rexistro consta de dúas seccións: montes nos que a propiedade prohibe o pastoreo e montes nos que o pastoreo está regulado especificamente pola propiedade.

(Actualizado o 17/01/2014)

icono cargando

Cargando...

Materiais forestais de reprodución

O Rexistro Galego de Materiais de Base pretende regular o procedemento de autorización para a produción de materiais forestais de reprodución. A normativa establece que para a produción de materiais forestais de reprodución destinados á comercialización se utilizarán unicamente materiais de base autorizados.

icono cargando

Cargando...

Directorio de industrias forestais

A actividade de primeira transformación da madeira representa o 3% do Produto Interior Bruto galego. A industria da madeira de Galicia factura cada ano perto de 1.330 millóns de euros, proporcionando un número aproximado de 50.000 empregos, de 600 empresas industriais e comercializadoras e de 2.400 empresarios autónomos. O 70% destas empresas aséntanse en poboacións de menos de 5.000 habitantes, converténdose en fonte xeradora de empregos e axudando a fixar poboación no rural.

icono cargando

Cargando...

Montes veciñais en man común

A cuarta parte do territorio galego, máis de 700.000 hectáreas, corresponde a monte veciñal en man común, xestionado por 2800 comunidades de montes. Isto vén demostrar que esta figura non só ten importancia como un sinal de identidade e da cultura do noso País, senón tamén como un claro indicador económico e produtivo.

Subscribirse a RSS - montes