Área temática: forestal

Probas físicas e de agudeza visual

Resultados das probas físicas e de agudeza visual do persoal admitido nas listas de contratación temporal adicado ás tarefas de prevención e extinción de incendios forestais.

NOTA: Coa maior brevidade posible, os resultados das probas físicas e de agudeza visual aplicaranse ás correspondentes listas de contratación reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo. 

Resultados das probas físicas (03/07/2019)

Visor de aproveitamentos forestais

Esta ferramenta web permite consultar os espazos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados por algunha lexislación de protección do dominio público. A información que se amosa é conforme aos datos subministrados polos distintos órganos competentes, e facilítase de forma que permita aos operadores económicos unha planificación na xestión forestal respectuosa cos devanditos espazos, co carácter de ferramenta corporativa de acceso fiable ás afeccións que nela constan.

Aproveitamentos madeireiros (CORWEB)

A ferramenta CORWEB permite que os cidadáns xestionen as solicitudes de aproveitamento madeireiro en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para acceder a esta ferramenta é preciso dispor dun certificado dixital ou ben dun contrasinal Chave365.

Máis información sobre Chave365.

Xestión e ordenación forestal (XORFOR)

O sistema de xestión forestal XORFOR permite aos cidadáns facer o rexistro telemático dos instrumentos de ordenación forestal. Esta ferramenta web permite crear o instrumento, achegar a documentación relacionada e xerar o resumo que deberá ser presentado por rexistro presencial.

As principais funcionalidades desta ferramenta son:

icono cargando

Cargando...

Rexistro de montes ordenados

Na LEI 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia no seu Título XI Do sistema rexistral , Artigo 126  créase o sistema rexistral forestal de Galicia, como rexistro administrativo de consulta pública adscrito á consellaría competente en materia forestal, no que se inscribirán o conxunto de datos pertencentes aos seguintes rexistros:

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC)

O Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) é unha base de datos oficial de referencia para a identificación de parcelas agrícolas, de utilización obrigatoria en España para realizar as solicitudes de axudas directas da PAC que requiran declarar superficies.

Rexistro Público de terreos forestais de pastoreo

Mediante o artigo 126 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia creouse o sistema rexistral forestal como rexistro administrativo de consulta pública adscrito á Consellería do Medio Rural e do Mar.

Un dos rexistros que inclúe o sistema rexistral forestal é o Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo. Este rexistro consta de dúas seccións: montes nos que a propiedade prohibe o pastoreo e montes nos que o pastoreo está regulado especificamente pola propiedade.

(Actualizado o 17/01/2014)

Rexistro de Sociedades Agrarias de Transformación (SATs)

As Sociedades Agrarias de Transformación son Sociedades Civís de finalidade económico-social, en orde á produción, transformación e comercialización de produtos agrícolas, gandeiros ou forestais, realización de melloras no medio rural, promoción e desenvolvemento agrario e prestación de servizos comúns que sirvan a aquela finalidade. As Sociedades Agrarias de Transformación adquiren personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, coa súa inscrición no Rexistro de Sociedades Agrarias de Transformación de Galicia, se este é o seu ámbito territorial.

icono cargando

Cargando...

Materiais forestais de reprodución

O Rexistro Galego de Materiais de Base pretende regular o procedemento de autorización para a produción de materiais forestais de reprodución. A normativa establece que para a produción de materiais forestais de reprodución destinados á comercialización se utilizarán unicamente materiais de base autorizados.

icono cargando

Cargando...

Directorio de industrias forestais

A actividade de primeira transformación da madeira representa o 3% do Produto Interior Bruto galego. A industria da madeira de Galicia factura cada ano perto de 1.330 millóns de euros, proporcionando un número aproximado de 50.000 empregos, de 600 empresas industriais e comercializadoras e de 2.400 empresarios autónomos. O 70% destas empresas aséntanse en poboacións de menos de 5.000 habitantes, converténdose en fonte xeradora de empregos e axudando a fixar poboación no rural.

Páxinas

Subscribirse a RSS - forestal