Aproveitamentos madeireiros (CORWEB)

A ferramenta CORWEB permite que os cidadáns xestionen as solicitudes de aproveitamento madeireiro en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para acceder a esta ferramenta é preciso dispor dun certificado dixital ou ben dun contrasinal Chave365.

Máis información sobre Chave365.

CORWEB
É unha ferramenta web para a presentación de solicitudes de aproveitamento madeireiro.

Acceder a CORWEB

Procedementos asociados

  • MR604H - Declaración Responsable para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada
  • MR604I - Autorización para aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada.
  • MR604C - Comunicación final de aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada​.

Lexislación aplicable

Autonómica

  • Lei 7/2012, do 28 de xuño de montes de Galicia (DOG nº 140 do 23 de xullo de 2012)
  • Decreto 50/2014, do 10 de abril polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (DOG nº 86 do 7 de maio de 2014)
  • Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (DOG nº 74 do 17 de abril de 2007)
  • Orde do 20 de abril de 2018 pola que se modifican os anexos II, III e VI do Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal, e se regulan os procedementos de autorización, declaración responsable e comunicación final de aproveitamentos madeireiros (DOG nº 81 do 26 de abril de 2018)

 

Europea

Áreas temáticas relacionadas