Área temática: alimentación

Xestión de residuos de pensos medicamentosos

O Real Decreto 370/2021, do 25 de maio, polo que se establecen disposicións específicas para a aplicación en España do Regulamento (UE) 2019/4 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2018, relativo á fabricación, a comercialización e o uso de pensos medicamentosos, polo que se modifica o Regulamento (CE)  n.º 183/2005 do Parlamento Europeo e do Consello e derógase a Directiva 90/167/CEE do Consello, e doutras normas da Unión Europea en materia de pensos e medicamentos, e modifícanse diversos reais decretos en materia de gandería, establece no seu artigo 9:

Comunicación coutos micolóxicos

A ordenación e regulación do aproveitamento micolóxico, mediante a recollida de cogomelos ou fungos, nos montes e terreos forestais de xestión privada situados na Comunidade Autónoma de Galicia. Estes aproveitamentos realizaranse dentro dos límites que permitan os intereses de conservación e mellora do monte de acordo co disposto no Decreto 50/2014, do 10 de abril, e de xeito que se garanta a súa persistencia e capacidade de renovación.

Feiras agroalimentarias

*/ Calendario de feiras agroalimentarias para o primeiro semestre do 2024

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos postos institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual.

Cargando...

Rexistro de embotelladores

O Rexistro de embotelladores é un rexistro oficial no que deben estar inscritas todas as empresas que envasan ou embotellan viños ou bebidas alcohólicas en Galicia. O número de Rexistro debe figurar nas etiquetas dos produtos comercializados. 

Cargando...

Directorio de industrias agroalimentarias

Este directorio inclúe todas as empresas que elaboran produtos cos distintivos de calidade Denominación de orixe protexida (DOP) ou Indicacións xeográfica protexida (XP).

Subscribirse a RSS - alimentación