Área temática: agricultura

Rexistro Oficial de Produtos Fitosanitarios

Segundo o artigo 2 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, de Sanidade Vexetal, defínense Produtos Fitosanitarios como as sustancias activas e os preparados que conteñan unha ou máis sustancias activas presentados na forma en que se ofrecen para a súa distribución aos usuarios, destinados a:

Rexistro de produtores de sementes e plantas de viveiro

O obxecto é regular o rexistro de produtores de sementes e plantas de viveiro.

Beneficiarios: Produtor obtentor, seleccionador ou multiplicador de sementes ou de plantas de viveiro con regulamento técnico (Sementes, frutais, vide, fresas, etc.), ou sen regulamento técnico (Ornamentais, forestais, hortícolas, etc.)

Rexistro vitícola de Galicia (RVG)

O RVG é o instrumento técnico-administrativo esencial para o mellor coñecemento da situación real da viticultura galega, no cal se recollen as informacións obrigatorias do sector vitivinícola e polo tanto deberá manterse con información actualizada e fiable do potencial de produción vitícola de Galicia, correspondéndolles ás persoas viticultoras a responsabilidade da veracidade dos datos declarados ou inscritos nel e no seu caso, das súas modificacións e/ou actualizacións e das posteriores declaracións e/ou solicitudes que realicen.

Rexistro de Sociedades Agrarias de Transformación (SATs)

As Sociedades Agrarias de Transformación son Sociedades Civís de finalidade económico-social, en orde á produción, transformación e comercialización de produtos agrícolas, gandeiros ou forestais, realización de melloras no medio rural, promoción e desenvolvemento agrario e prestación de servizos comúns que sirvan a aquela finalidade. As Sociedades Agrarias de Transformación adquiren personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, coa súa inscrición no Rexistro de Sociedades Agrarias de Transformación de Galicia, se este é o seu ámbito territorial.

Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento e Xestión de Galicia (RESAXEGA)

O Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento e Xestión de Galicia (Resaxega) créase mediante o Decreto 235/2007 para dar cumprimento aos regulamentos comunitarios R (CE) 1782/2003 e R (CE) 1698/2005.

O Decreto 235/2007 regula as condicións que deben cumprir os servizos de asesoramento e de xestión das explotacións agrarias.

Este rexistro está divido en 3 subseccións: entidades que prestan servizos de asesoramento, entidades que prestan servizos de asesoramento e xestión e entidades que prestan servizos de xestión. 

Páxinas

Subscribirse a RSS - agricultura