Área temática: gandaría

Axudas da política agrícola comunitaria (PAC)

Entre os obxectivos da actual política agrícola comunitaria (PAC) atópanse os seguintes:

Garantir o abastecemento de alimentos á poboación europea, a prezos axeitados Garantir uns ingresos xustos aos agricultores e o benestar na sociedade rural Aumentar a competitividade dos produtos agrícolas comunitarios no mercado interior e mundial Mellorar a seguridade alimentaria coa mellora das condiciones sanitarias dos animais e do seu benestar Asegurar a protección do medio ambiente

 

Laboratorio de Sanidade Animal

O Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (LASAPAGA) leva a termo os estudos, análises e ditames relacionados coa sanidade e coa hixiene dos animais, así como das producións gandeiras e dos medios de produción gandeiros nas materias relativas á sanidade animal. Tamén lle corresponde o control dos laboratorios privados adicados ás materias antes sinaladas. Nas instalacións do laboratorio analízanse 1.000.000 de mostras e fanse preto de 2.500.000 análises cada ano.

Letra Q

Letra Q Multiespecie é un sistema de información en entorno web integrado por dous módulos informáticos: o módulo de trazabilidade e o módulo de calidade.  Esta ferramenta ten carácter estatal, apoiandose nun completo rexistro de todos os implicados no sector lácteo: administracións, operadores, transportistas, produtores e laboratorios.  Asegurar a trazabilidade do produto é a única forma de garantir a calidade contrastada e a diferenciación do leite producido en Galicia.

Venda a distancia de medicamentos veterinarios

Os establecementos comerciais deberán comunicar o inicio da actividade, no seu caso, á Consellería Medio Rural.

Condicións da venda a distancia ao público

Unicamente poderán levar a cabo a venda a distancia ao público de medicamentos veterinarios non suxeitos a prescrición veterinaria, por correspondencia ou por procedementos telefónicos, as oficinas de farmacia e os establecementos comerciais retallistas de medicamentos veterinarios, abertos ao público, e legalmente autorizados.

Non poderán venderse a distancia:

Control leiteiro

O Control leiteiro é unha das ferramentas básicas do Programa de Mellora Gandeira de Galicia. Rexistra obxectiva e sistematicamente a produción e a calidade do leite das femias de raza frisona das explotacións galegas que colaboran co Programa, co fin de estimar o valor xenético da poboación.

Para formar parte deste rexistro, unha explotación leiteira debe cumprir os seguintes requisitos:

Oficina Virtual de Gandaría (OAV)

A Oficina Virtual de Gandaría é unha ventanilla de atención ao público en Internet. Ofrece servizos orientados aos cidadáns tanto para consultar datos como para realizar trámites administrativos.

Sinistros de gando

1. Aviso de sinistro de gando a través dos teléfonos de contacto: seguros de bovinos- equinos 91 02 20 200 692 66 93 00 seguros resto de especies 91 02 20 220 692 669 444

Instrucións para comunicar un sinistro de gando

Explotacións leiteiras galegas de calidade diferenciada

A creación do rexistro informativo de explotacións leiteiras de calidade diferenciada no cal se inscribiran de oficio as explotacións leiteiras que, no marco do plan de controis oficiais da calidade do leite cru de vaca efectuados polos servizos veterinarios da Xunta de Galicia, superen os parámetros de calidade exixidos por este decreto.

Explotacións en rexistro de calidade (a partir do 15/09/2019)

Rexistro de Sociedades Agrarias de Transformación (SATs)

As Sociedades Agrarias de Transformación son Sociedades Civís de finalidade económico-social, en orde á produción, transformación e comercialización de produtos agrícolas, gandeiros ou forestais, realización de melloras no medio rural, promoción e desenvolvemento agrario e prestación de servizos comúns que sirvan a aquela finalidade. As Sociedades Agrarias de Transformación adquiren personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, coa súa inscrición no Rexistro de Sociedades Agrarias de Transformación de Galicia, se este é o seu ámbito territorial.

Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento e Xestión de Galicia (RESAXEGA)

O Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento e Xestión de Galicia (Resaxega) créase mediante o Decreto 235/2007 para dar cumprimento aos regulamentos comunitarios R (CE) 1782/2003 e R (CE) 1698/2005.

O Decreto 235/2007 regula as condicións que deben cumprir os servizos de asesoramento e de xestión das explotacións agrarias.

Este rexistro está divido en 3 subseccións: entidades que prestan servizos de asesoramento, entidades que prestan servizos de asesoramento e xestión e entidades que prestan servizos de xestión. 

Subscribirse a RSS - gandaría